ADMITTED LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Admitted là gì

*
*
*

admit
*

admit /əd"mit/ ngoại hễ từ nhận vào, mang đến vào; kết nạp (vào chỗ nào, tổ chức làm sao...); mang đến tận hưởng (quyền lợi và nghĩa vụ...) chứa được, nhận được, gồm đủ khu vực chothis hall can admit 200 persons: phòng này có thể đựng 200 người dấn, thừa nhận; thụ nhận (kỹ thuật) nạp nội đụng từ (+ of) tất cả vị trí cho, cóthis wood admits of no other meaning: tự này không tồn tại nghĩa làm sao khác dìm, thừa nhậnthis, I admit, was wrong: tôi thừa nhận điều này là sai
mang đến vàonhấn vàoLĩnh vực: giao thông và vận tảichất nhận được lên bờ
*Xem thêm: Cách Tải Wapvip.Pro Cho Pc /Laptop, Ngọc Rồng Online

*

*

admit

Từ điển Collocation

admit verb

ADV. freely, readily He freely admitted that he had taken bribes. | frankly, honestly | openly | privately Some ministers admit privately that unemployment could continue to rise. | grudgingly, reluctantly In the kết thúc he"d done a good job, Caroline admitted grudgingly.

VERB + ADMIT be forced khổng lồ, have to lớn, must I must admit that the results were disappointing. | refuse to | be honest enough lớn, be prepared to lớn, be the first khổng lồ, be willing lớn, dare (to), have the courage khổng lồ He was honest enough khổng lồ admit his mistake. She would be the first lớn admit that she is very difficult khổng lồ work with. She dared not admit her fear. | be ashamed lớn, be embarrassed lớn, be loath to lớn, be reluctant khổng lồ, be unwilling to lớn, hate khổng lồ, not care to I hate to admit it, but I think he is right. He had caused her more pain than she cared lớn admit.

PREPhường. to He admitted lớn feeling a bit tired.

PHRASES I don"t mind admitting I was scared và I don"t mind admitting it.

Từ điển WordNet


v.

give access or entrance to

The French doors admit onlớn the yard

serve sầu as a means of entrance

This ticket will admit one adult to the show
Xem thêm: Cách Tăng Sức Mạnh Nhanh Nhất Trong Ngọc Rồng Online, Cách Up Sức Mạnh Nick Sơ Sinh Nhanh Nhất

English Synonym & Antonym Dictionary

admits|admitted|admittingsyn.: acknowledge confess consent induct receiveant.: exclude forbid prohibit