CHUYÊN DỤNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

specially made for là bản dịch của "chuyên dùng" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tao chuyên dùng lũ lính bỏ đi như mày cắt cỏ cho tao. ↔ And I got grunts like you mowing my grass.


*

*

Vũ khiết giết người là một cây dao dài 5 inchs, vởi 3 inch bị bẻ cong, chuyên dùng để moi ruột của thú.

Bạn đang xem: Chuyên dụng tiếng anh là gì


Khi được sửa sang như thế, tòa nhà này được dâng cho Đức Giê-hô-va để chuyên dùng cho detnhatrang.com.vnệc thờ phượng Ngài.
Phe này sở hữu số lượng lớn nhất của các đơn vị và nâng cấp, mỗi cái chuyên dùng cho một vai trò nhất định.
United States military in possession of the greatest number of units and upgrades, each of which are specialized for a certain role.
Loại dầu đó từng được chuyên dùng cho detnhatrang.com.vnệc thắp sáng, nhưng còn có công dụng làm liền vết thương và nhiều detnhatrang.com.vnệc khác nữa.
Vũ khí này hiệu quả đến nỗi quân đội thời xưa đôi khi dùng một lực lượng gồm những người lính chuyên dùng trành ném đá.
F-4G Wild Weasel V Phiên bản chuyên dùng SEAD với radar và hệ thống điện tử được nâng cấp, cải biến từ phiên bản F-4E.
F-4G Wild Weasel V A dedicated SEAD variant for the U.S. Air Force with updated radar and adetnhatrang.com.vnonics, converted from F-4E.
Trong khi những tổ chức khác lại tạo một tài khoản Google chính, chuyên dùng để quản lý Trình quản lý thẻ cho tổ chức của họ.
Others create a dedicated master Google account just for Tag Manager administration for their organization.
Nhiều kiểu cụm chuyên dùng khác dành cho phản công điện tử hay tên lửa hành trình đời đầu đã được xem xét, nhưng không được áp dụng.
Crunchyroll được bắt đầu vào năm 2006 như là một detnhatrang.com.vndeo tải lên vì lợi nhuận và trang web streaming chuyên dùng để lưu trữ nội dung detnhatrang.com.vndeo Đông Á.
Crunchyroll started in 2006 as a for-profit detnhatrang.com.vndeo upload and streaming site that specialized in hosting East Asian detnhatrang.com.vndeo content.
Văn kiện thừa nhận này nói thêm rằng cơ sở nhà Bê-tên tại Hy Lạp là “nơi linh thiêng và được thánh hóa, chuyên dùng vào detnhatrang.com.vnệc thờ phượng Đức Chúa Trời”.
The document granting this recognition further states that the Greece Bethel complex is “a sacred and consecrated place, dedicated to the worship of God.”
Vợ chồng tôi cùng những Nhân Chứng khác đang làm detnhatrang.com.vnệc tại một trung tâm chuyên dùng các phương pháp điều trị y khoa tân tiến cho bệnh nhân tim mạch và thần kinh.
My wife and I, as well as other Witnesses, work in a clinic that offers high-tech medical solutions to patients with neurological and cardiological problems.

Xem thêm: Với Tinh Thần Cầu Tiến Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ, Cầu Tiến Tiếng Anh Là Gì


Những bệnh nhân chuyên dùng thuốc và thực hiện vật lý trị liệu sau khi cấy ghép tay đã thành công đáng kể trong detnhatrang.com.vnệc lấy lại chức năng của bàn tay hoặc cánh tay mới.
Those patients who are dedicated to taking the medications and performing the physical therapy following a hand transplant have had remarkable success in regaining function of the new hands/arms.
Ngựa Lokai được phát triển ở các khu vực miền núi ở miền trung và miền nam Tajikistan, nơi nó được phát triển thành một giống ngựa nhanh nhẹn, khỏe mạnh và chuyên dùng để cưỡi.
The Lokai was developed in the mountainous areas of central and southern Tajikistan, where it was developed to be an agile, hardy pack and riding horse.
Vào ngày 27 tháng 9, năm 2012, họ detnhatrang.com.vnết, "Dự Luật 39, sẽ tăng thêm khoảng 1 tỷ $ mỗi năm, một nửa trong số đó tạm thời sẽ được chuyên dùng cho detnhatrang.com.vnệc tăng hiệu suất năng lượng các công trình công cộng."
In a September 27, 2012 opinion piece, they wrote that, "Proposition 39, would raise an estimated $1 billion a year, about half of which would be dedicated temporarily to making public buildings more energy efficient."
Điều này cho phép tiếp dầu các máy bay dùng cùng loại mà không cần máy bay tiếp dầu chuyên dùng, một ưu điểm cho các lực lượng không quân nhỏ hay hoạt động ở những nơi xa xôi.
This allows the aircraft to supply others of the same type, reducing the need for dedicated tanker aircraft—a particular advantage for small air arms or when operating in remote locations.
Một số chủ trang web tạo ra những trang chuyên dùng để thu hút những người tìm kiếm với Google và các cỗ máy tìm kiếm khác để họ nhấp chuột lên các đường dẫn quảng cáo nhằm kiếm tiền.
Some webmasters create websites tailored to lure searchers from Google and other engines onto their AdSense website to make money from clicks.
Lớp hỗ trợ tập trung vào chiến đấu trên không và các loại xe chuyên dùng để đi qua các môi trường khác nhau, và cũng được trang bị với các khả năng hỗ trợ đặc biệt được sử dụng để hỗ trợ đồng đội .
The support class is focused on air combat and specialized vehicles to traverse the endetnhatrang.com.vnronment, and is also equipped with special support powers that are used to assist teammates.
Giống như Warcraft II, Blizzard kèm theo trò chơi một chương trình World Editor (Tuỳ chỉnh bản đồ) chuyên dùng để người chơi sáng tạo ra các bản đồ mà qua đó có thể chơi với các người chơi khác thông qua mạng Battle.net.
As with Warcraft II, Blizzard included a free "world editor" in the game that allows players to create custom scenarios or "maps" for the game, which can be played online with other players through Battle.net.
Ngày nay, nó được chuyên dùng cho dịch vụ và hàng hóa thị trường để hướng tới số liệu thống kê nhân khẩu học, nhưng nó là công nghệ có hai mặt vì detnhatrang.com.vnệc xác định mục tiêu có thể được áp dụng trong một ngữ cảnh khác
Now it"s typically used to market goods and serdetnhatrang.com.vnces to targeted demographics, but it"s a dual- use technology, because targeting is used in another context.
Ngày nay, nó được chuyên dùng cho dịch vụ và hàng hóa thị trường để hướng tới số liệu thống kê nhân khẩu học, nhưng nó là công nghệ có hai mặt vì detnhatrang.com.vnệc xác định mục tiêu có thể được áp dụng trong một ngữ cảnh khác
Now it"s typically used to market goods and serdetnhatrang.com.vnces to targeted demographics, but it"s a dual-use technology, because targeting is used in another context.

Xem thêm: Bất Ngờ Xuất Hiện Bom Tấn Vệ Binh Dải Ngân Hà, Chơi Game Vệ Binh Dải Ngân Hà


Những tín-đồ đấng Christ được xức dầu phải “chuyên dùng dây hoà-bình mà giữ sự hiệp một của thánh-linh” và trong vòng họ “chỉ có một Chúa, một đức-tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha của mọi người” (Ê-phê-sô 4:1-6).
Anointed Christians must ‘earnestly endeavor to observe the oneness of the spirit in the uniting bond of peace,’ and among them there is to be “one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all.”
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M