Complicated Là Gì

  -  

phức tạp, rắc rối, 複雜 là các bản dịch hàng đầu của "complicated" thành giờ detnhatrang.com.vnệt. Câu dịch mẫu: In reality, the explanation is a bit more complicated than this, but you get the gist. ↔ vào thực tế, giải thích là một chút phức hợp hơn điều này, nhưng bạn nắm được ý chính.


In reality, the explanation is a bit more complicated than this, but you get the gist.

Trong thực tế, lý giải là một ít phức tạp hơn điều này, nhưng các bạn nắm được ý chính.


Too expensive, too complicated, you can't vị it.

Quá mắc đỏ, vượt rắc rối, anh quan trọng làm được.


*

*

Now there is something else, though, in the early 20th century that made things even more complicated.

Bạn đang xem: Complicated là gì


With most machine tools, defining, calling, and managing backup tooling is complicated and time consuming
Với số đông các cách thức máy, xác định, gọi điện thoại thông minh và quản lý sao lưu luật là phức tạp cùng tốn thời gian
Brothers and sisters, the gospel of Jesus Christ is simple, no matter how much we try to lớn make it complicated.
Thưa các anh chị em em, hồi âm của Chúa Giê Su Ky Tô vô cùng giản dị, cho dù bọn họ có cố gắng bao nhiêu đi nữa để làm phức tạp hóa hồi âm đó.
So here is the front of my card, and you can see that every little symbol represents all of the times that I checked the time, positioned for days và different hours chronologically -- nothing really complicated here.
Và đấy là mặt trước của tấm bưu thiếp, và chúng ta cũng có thể thấy mỗi cam kết hiệu nhỏ đại diện cho 1 lần công ty chúng tôi xem giờ, được sắp xếp theo ngày cùng giờ khác nhau theo thiết bị tự thời gian -- không có gì phức tạp tại chỗ này cả.

Xem thêm: Phàm Nhân Tu Tiên Phim 3D - Phàm Nhân Tu Tiên (Phần 1)


Ngày 23, tháng 1 năm 2012, mặc dù có những biến hội chứng về y tế, cô vẫn sinh đứa đàn bà thứ hai của mình.
Pro-G agreed, and did not enjoy the naval side of the game at all, complaining that "...it"s often near impossible khổng lồ dock on dry land.", and that "numerous boats in your fleet...complicate things further, with the path finding AI seemingly unable to lớn nadetnhatrang.com.vngate around other boats in anything but huge stretches of mở cửa water."
Pro- G đồng ý, với đã không tận hưởng về mặt thủy quân của trò chơi ở vớ cả, than phiền rằng "... Nó thường gần như là không thể cho tới được vũng cạn với đậu trên đất khô", và "nhiều tàu thuyền trong hạm đội của bạn... Mọi thứ phức tạp hơn, với năng lực tìm kiếm đường của AI dường như không thể di chuyển xung quanh tàu thuyền khác trong bất kể điều gì, như mở một hướng khác nhằm chạy bay chằng hạn".
I thoroughly disagreed with him in numerous issues và his actions frankly appeared to me confused & complicated.

Xem thêm: Tên Game Hay Và Kí Tự Đặc Biệt Ác Quỷ Đẹp, Tên Game Hay ❤️ Kí Tự Đặc Biệt Ác Quỷ


Tôi hoàn toàn không đống ý ông ấy trong vô số nhiều vấn đề cùng thành thực cùng nói những hành động của ông ấy so với tôi có vẻ khó hiểu với phức tạp.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M