MAP LEGEND OF THE DRAGON MOI NHAT【COPY_SODO66

  -  
*
The Epic War® Warcraft 3 bản đồ Database
Browse Maps tìm kiếm for Maps Help / FAQ Upload a New maps
Epic War » Maps » Legend of the dragon nước ta v380.0
bản đồ Details for Legend of the dragon nước ta v380.0
*
*
*
Legend of the dragon toàn nước v380.0 by LegendBizzard Welcome. Made in VietNamesse.Fix các ßøšš nhìn hay Map.Ép công trình và ßøšš hóa. Không có cheat và Bus.Cân = 100% ßøšš theo :Easy>Normal>Hard>Harder>Hardest>Buster>Super Buster Rate this map: (8) Good - (3) Bad
*
download Legend of the dragon vn v380.0.w3x
*
Report This Map
Category: nhân vật Arena Tileset: Dalaran Dimensions: 192x160 Playable Area: 192x158 Recommended Players: 6vs6 4vs4 2vs2 Size: 3.63 MB Submitted: đôi mươi Nov 2012 10:56 Rating: 8 Good 3 Bad Downloads: 6026

*
*
*
*
*

WC3MapDB 2.2.6 - ©2004-2022 Epic War® Maps are provided as is and are not guaranteed lớn be without errors. Warcraft is ©2002-2003 Blizzard Entertainment