Thu trang và trấn thành “quá nhanh, quá nguy hiểm”

  -  
A government agency recruits teen driver Tony Toretto và his thrill-seeking friends lớn infiltrate a criminal street racing circuit as undercover spies.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*