QUY CÁCH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

mode, procedure, recipe là các bản dịch hàng đầu của "quy cách" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Quy cách về những lễ vật (1-40) ↔ Procedures for various offerings (1-40)


*

*

Thông thường, quyển hộ chiếu được phát hành ở quy cách "Loại 3", trong khi các giấy chứng minh nhân dân và thẻ hộ chiếu thường sử dụng định dạng "Loại 1" .

Bạn đang xem: Quy cách tiếng anh là gì


Usually passport booklets are issued in "Type 3" format, while identity cards and passport cards typically use the "Type 1" format.
Trong một giới hạn theo quy cách, tuy nhiên người nhập cư của Canada và México với tay nghề công nhân đến Hoa Kỳ đã được cho phép theo TN status.
In a limited way, however, immigration of skilled Mexican and Canadian workers to the United States was permitted under the TN status.
Nhưng chúng không phải là vũ khí hạt nhân của Mỹ, chúng là những vũ khí thiết kế theo quy cách của nước ngoài và làm ra bằng vật liệu nước ngoài.
But these are not US nuclear weapons, they are weapons designed to foreign specification and built with foreign materials.
Nhưng chúng ta cũng đang có được những quy cách trọng yếu trong thiết kế nên có lẽ một này nào đó, chúng ta cũng có khả năng có được những khẩu súng
But we are acquiring our critical dimension also in design, so maybe one day we"ll be able to acquire also the guns.
Ông thừa nhận mình đã không sắp đặt detnhatrang.com.vnệc khiêng hòm giao ước theo đúng quy cách và nói: “Chúng ta không theo lệ đã định mà cầu-vấn Đức Giê-hô-va”.
He admitted that the transporting of the Ark had not been properly arranged, adding that “we did not search after according to the custom.”
Họ đưa ra một loạt quy cách cho các chương trình hoạt hình trong tương lai, bao gồm: Những hình ảnh chớp, đặc biệt là chớp màu đỏ, không nháy nhanh quá 3 lần/giây.
They established a series of guidelines for future animated programs, including: Flashing images, especially those with red, should not flicker faster than three times per second.

Xem thêm: ' Arithmetic Là Gì ? Nghĩa Của Từ Arithmetic Là Gì


Cả tôi và Boston đều ngạc nhiên khi thiết kế được chấp thuận, vì họ rất nghiêm khắc về quy cách thiết kế, thường thì họ chả bao giờ nghĩ tôi phù hợp với họ.
And it surprised both Boston and myself that we got it approved, because they have very strict kind of design guideline, and they wouldn"t normally think I would fit them.
Khi chúng tôi tham gia Dự án Eden, chúng tôi phải dựng một nhà kính rất lớn ở một nơi mà không chỉ không hợp quy cách, mà còn liên tục biến đổi bởi nó vẫn đang được khai thác.
When we were working on the Eden Project, we had to create a very large greenhouse in a site that was not only irregular, but it was continually changing because it was still being quarried.
Mặc dù bị nhấn mạnh là một quy cách trang trí bệ thờ, thế nhưng tam liên họa đã vọt khỏi ý niệm ban đầu, dẫn đến những họa phẩm sáng tạo nổi tiếng của Hieronymus Bosch, Max Beckmann, và Francis Bacon.
Although strongly identified as an altarpiece form, triptychs outside that context have been created, some of the best-known examples being works by Hieronymus Bosch, Max Beckmann, and Francis Bacon.
Năm Canh Dần 1230 , nhà Trần ban hành nhiều văn bản quy định cách thức tổ chức và quản lý chính quyền .
The year of tiger in 1230 , the Tran dynasty issued many documents regulating the organisation and management of authorities .
Về cơ bản nó giống với các nguyên mẫu thuộc bản quy cách kỹ thuật F9/40 và thêm vào 4 khẩu pháo 20 mm (.79 in) Hispano Mk V đặt ở mũi và một số thay đổi ở kính buồng lái để cải thiện tầm nhìn chung.

Xem thêm: Nắm Vững Kỹ Thuật Đánh Bóng Bàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong Vòng "1 Nốt Nhạc"!


It was essentially identical to the F9/40 prototypes except for the addition of four nose-mounted 20 mm (.79 in) Hispano Mk V cannons and some changes to the canopy to improve all-round detnhatrang.com.vnsibility.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M