Slightly là gì

  -  
synonyms: a little a bit somewhat rather moderately lớn a certain extent faintly vaguely a shadea touch
Dưới đấy là hầu như mẫu mã câu bao gồm chứa từ bỏ "slightly", vào cỗ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta rất có thể tìm hiểu thêm phần lớn mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu cùng với từ slightly, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ slightly trong cỗ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Austria, a neighboring country, slightly similar, slightly different.

Bạn đang xem: Slightly là gì

2. " Slightly eccentric "?

3. It"got slightly burned.

4. They"re slightly eccentric.

5. The pain eased slightly.

6. Hogan went slightly green.

7. She seemed slightly manic.

8. Harriet looked slightly abashed.

9. His stomach protruded slightly.

10. I felt slightly nauseous .

11. The taste of the sản phẩm is sweet, slightly acerbic, tart, aromatic, and slightly spicy.

12. This means that C4 is slightly larger than A4, và slightly smaller than B4.

13. Average room rate up slightly.

14. Profits dipped slightly last year.

15. The varnish was slightly chipped.

16. The glasses looked slightly opaque.

17. Her ideas are slightly muddled.

18. Flushing slightly, Lesley looked away.

19. — Flavour: their predominant flavour is slightly bitter with a mild, smoky, slightly spicy after-taste.

20. Prices of a large amount of fresh water variety fall slightly, briny sản phẩm rises slightly.

Xem thêm: Approx. Total Memory Là Gì, Dung Lượng Card Vga Không Nhận Đủ Trong Dxdiag

21. His uric acid"s slightly elevated.

22. 1 His smile softened slightly.

23. Next, the mouth slightly different.

24. These goods are slightly imperfect.

25. Her hat was slightly askew.

26. Their talk was slightly malicious.

27. The pain was receding slightly.

28. You can adjust it slightly.

29. Isn"t that picture slightly askew?

30. Mark"s cheeks were slightly chubby.

31. The meat was slightly charred.

32. Remove sầu from water; cool slightly.

33. Chamfer the piston ring slightly.

34. Terminal leaflets: medium ovate; tip adễ thương to lớn acuminate; base obtuse and slightly asymmetrical; slightly wavy margins.

35. The hair is slightly different.

36. My stinker is slightly burning.

37. The weather looks slightly iffy.

38. The 2007 versions of these products were slightly longer (apparently mostly attributed khổng lồ longer tobacco rods), và had slightly higher packing density, but slightly lower moisture content.

Xem thêm: Chơi Game Siêu Nhân Điện Quang H5 Thể Loại Tap Tap Hoàn Toàn Miễn Phí

39. Unfortunately, Joan catches detnhatrang.com.vnctor slightly off-balance & he falls against a wall, bruising his arm slightly.