Slurry là gì

  -  

bùn, bùn than, hồ nước xi măng là các bản dịch bậc nhất của "slurry" thành giờ detnhatrang.com.vnệt. Câu dịch mẫu: " Is your little pussy furry? " he asked, his speech all slurry. ↔ " có giống lông bướm của mày? " hắn ta hỏi, giọng hắn bẩn bựa chưa từng thấy.


*

*

Some problems with this alternative process include the high consumption of thiosulfate, & the lack of a suitable recovery technique, since 3− does not adsorb khổng lồ activated carbon, which is the standard technique used in gold cyanidation lớn separate the gold complex from the ore slurry.

Bạn đang xem: Slurry là gì


Quá trình này vẫn gặp gỡ một số vấn đề như mức tiêu hao cao của thiosunfat, cùng thiếu công nghệ tái chế tạo ra hợp lý, bởi vì 3− không kêt nạp trong than hoạt tính, công nghệ chuẩn dùng trong quy trình xyanua để bóc phức vàng ra khỏi hồ quặng.
Sodium ethyl xanthate is predominantly used in the mining industry as flotation agent for recovery of metals, such as copper, nickel, silver or gold, as well as solid metal sulfides or oxides from ore slurries.
Natri ethyl xanthat hầu hết dùng vào công nghiệp khai khoáng có tác dụng thuốc tuyển nhằm phục hồi các kim một số loại như đồng, niken, bội nghĩa hay vàng, cũng tương tự các dạng sulfua hay oxit sắt kẽm kim loại rắn trường đoản cú bùn quặng.
For this reason it is sold commercially as a slurry (~35%) in mineral oil or sometimes paraffin wax to lớn facilitate dispensing.
Vì vì sao này, nó được bán thương mại dịch vụ dưới dạng bùn (~ 35%) kết hợp trong dầu khoáng hoặc làm detnhatrang.com.vnệc dạng sáp parafin để thuận tiện khi vận chuyển.
A valve is a dedetnhatrang.com.vnce that regulates, directs or controls the flow of a fluid (gases, liquids, fluidized solids, or slurries) by opening, closing, or partially obstructing various passageways.
Van là một trong những thiết bị điều chỉnh, tinh chỉnh và điều khiển hoặc điều khiển dòng tung của chất lỏng (khí, hóa học lỏng, hóa học rắn hóa lỏng hoặc bùn ) bằng phương pháp mở, đóng, hoặc một trong những phần cản trở những lối đi khác nhau.
In soils, it is measured in a slurry of soil mixed with water (or a salt solution, such as 0.01 M CaCl 2), and normally falls between 3 & 10, with 7 being neutral.
Trong đất, nó được đo trong bùn đất trộn với nước (hoặc hỗn hợp muối, ví dụ như 0,01 M CaCl2 CaCl2) với thường rơi vào thời gian từ 3 mang đến 10, cùng với 7 là trung tính.
Other methods include trying lớn increase the dissolved oxygen content of the groundwater to tư vấn microbial degradation of the compound (especially petroleum) by direct injection of oxygen into the subsurface, or the direct injection of a slurry that slowly releases oxygen over time (typically magnesium peroxide or calcium oxy-hydroxide).
Các phương pháp khác bao hàm cố nắm làm tăng hàm vị oxy hoà chảy trong nước ngầm để cung ứng sự khử của detnhatrang.com.vn khuẩn đối với hợp chất (đặc biệt là dầu mỏ) bằng cách bơm trực tiếp oxy vào mặt phẳng đất hoặc bơm trực tiếp một bùn thải nhàn hạ phóng phù hợp oxy theo thời gian (điển hình là Magie peroxit – MgO2 Hoặc kali hydroxit).
I even went to the Miss Deaf America contest in Nashdetnhatrang.com.vnlle, Tennessee where people complained about that slurry Southern signing.
Thậm chí tôi còn đến xem cuộc thi sắc đẹp dành cho những người khiếm thính tại Nashdetnhatrang.com.vnlle, Tennessee nơi mọi tín đồ thường kêu ca về giọng hát miền nam luyến láy.
The general procedure of creating ceramic objects detnhatrang.com.vna sintering of powders includes: Mixing water, binder, deflocculant, và unfired ceramic powder to khung a slurry; Spray-drying the slurry; Putting the spray dried powder into a mold & pressing it to size a green body toàn thân (an unsintered ceramic item); Heating the green body toàn thân at low temperature khổng lồ burn off the binder; Sintering at a high temperature lớn fuse the ceramic particles together.
Quy trình tầm thường để tạo các vật thể ceramic trải qua thiêu kết bột gồm những: Trộn nước, binder, deflocculant, cùng bột ceramic chưa đốt để sản xuất thành hồ; có tác dụng khô hồ; mang đến bột đã làm được phun thô vào khuôn với nén chúng thành một green body (một mẫu mã ceramic chưa thiêu kết); Nung green body toàn thân ở ánh nắng mặt trời thấp để đốt cháy hết binder; Thiêu kết ở 1 nhiệt độ dài để dung hợp các hạt ceramic với nhau.
In Korea, various remediation methods of soil slurry & groundwater contaminated with benzene at a polluted gas station site were evaluated, including a solar-driven, photocatalyzed reactor system along with various advanced oxidation processes (AOP).
Tại Hàn Quốc, các cách thức khắc phục hậu quả khác nhau của bùn đất và nước ngầm bị ô nhiễm và độc hại với benzene tại một trạm khí độc hại đã được tấn công giá, bao hàm năng lượng mặt trời điều khiển, hệ thống lò làm phản ứng photocatalyzed cùng với các quá trình oxy hóa tiên tiến khác nhau (AOP).

Xem thêm: Vụng Trộm Không Thể Giấu Sắc Cấm Thành Review, #Review Vụng Trộm Không Thể Giấu Tác


The temperature, along with various coatings (Kapton tape, painter tape, hair spray, glue stick, ABS+acetone slurry, etc.), ensure that the first layer may be adhered to và remain adhered to the plate, without warping, as the first and subsequent layers cool following extrusion.
Nhiệt độ với những lớp phủ khác nhau (băng Kapton, băng họa sĩ, keo xịt tóc, keo dán dính, xi măng ABS + axeton, vv), đảm bảo rằng lớp đầu tiên rất có thể bám dính với vẫn bám dính bàn, không bị cong vênh, vì chưng lớp đầu tiên và sau đó được thiết kế mát sau khi đùn.
Inside the safe were various items, including a large glass bottle containing a whitish slurry which was subsequently identified as the oldest sample of weapons-grade plutonium known lớn exist.
Bên vào nó có rất nhiều vật bao gồm chai thủy tinh bự chứa xi măng màu trắng loại này kế tiếp được khẳng định là mẫu mã plutoni cung cấp vũ khí cổ độc nhất vô nhị còn tồn tại.
An alternative approach under investigation is the production of a pumpable slurry of MgH2 which is safe to handle và releases H2 by reaction with water, with reprocessing of the Mg(OH)2 into MgH2.
Một phương pháp tiếp cận không giống được điều tra là phân phối một bùn bơm MgH2 dễ dàng để xử lý và giải hòa H2 bởi phản ứng cùng với nước, với detnhatrang.com.vnệc tái xử lý Mg(OH)2 thành MgH2.
One of the key advantages of using a syringe based deposition method was that a broad range of materials could be deposited, essentially any liquid, paste, gel or slurry that could be squeezed through a syringe tip.
Một trong những điểm mạnh chính của bài toán sử dụng phương thức lắng đọng dựa trên ống tiêm là một trong loạt các vật liệu rất có thể được lắng đọng, về cơ bạn dạng là ngẫu nhiên chất lỏng, keo dán, gel hoặc bùn nào hoàn toàn có thể được chũm qua đầu ống tiêm.
After undergoing mastication and starch digestion, the food will be in the size of a small, round slurry mass called a bolus.
Sau lúc trải qua quy trình nhai với tiêu hóa tinh bột, thức ăn sẽ đưa thành dạng bột nhuyễn tròn được gọi là một bolus.
The principal waste-waters associated with mines and quarries are slurries of rock particles in water.
Hydraulic-fracturing equipment used in oil và natural gas fields usually consists of a slurry blender, one or more high-pressure, high-volume fracturing pumps (typically powerful triplex or quintuplex pumps) and a monitoring unit.
Thiết bị cắt phá thuỷ lực được thực hiện trong mỏ dầu khí thường bao gồm máy xay xi măng, một hoặc những máy bơm cắt phá áp suất cao (thường là vật dụng bơm nhiều loại triplex hoặc quintuplex) và đơn vị giám sát.
While the mud was considered non-toxic due khổng lồ low levels of heavy metals, the associated slurry had pH of 13.
Trong khi bùn được xem là không ô nhiễm do cường độ thấp của những kim loại nặng, bùn liên quan có độ pH không hề nhỏ 13.
To make bio-ink, scientists create a slurry of cells that can be loaded into a cartridge và inserted into a specially designed printer, along with another cartridge containing a gel known as bio-paper."
Để tạo thành mực in sinh học, các nhà khoa học tạo nên một loạt những tế bào có thể được nạp vào một trong những hộp mực cùng được đưa vào một trong những máy in được thiết kế với đặc biệt, cùng rất một hộp mực khác có chứa một các loại gel điện thoại tư vấn là giấy sinh học."
Quặng đuôi không cần phải được lưu giữ trữ trong số hồ chứa hoặc thải ra bên dưới dạng bùn vào đại dương, sông, suối.
The most synergistic remediation method incorporated a solar light process with TiO2 slurry và H2O2 system, achiedetnhatrang.com.vnng 98% benzene degradation, a substantial increase in the removal of benzene.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Giao Thức Arp Nguyên Lý Hoạt Động Ra Sao? Quang Vũ Blog


Phương pháp hạn chế và khắc phục hậu quả hiệp đồng điệu kết hòa hợp một quy trình ánh sáng khía cạnh trời cùng với bùn TiO2 với H2O2 hệ thống, đạt 98% benzene suy thoái, một sự gia tăng đáng nói trong detnhatrang.com.vnệc loại trừ các benzen.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M