Strengthen Là Gì

  -  

tăng cường, gia cố, củng cố là các bản dịch hàng đầu của "strengthen" thành Tiếng detnhatrang.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Those trips to the docks and the post office helped to strengthen me physically. ↔ Những chuyến đến cảng và bưu điện đã giúp tôi tăng cường thể lực.


(transitive) To make strong or stronger; to add strength to; to increase the strength of; to fortify; to reinforce. <..>


Those trips to the docks and the post office helped to strengthen me physically.

Những chuyến đến cảng và bưu điện đã giúp tôi tăng cường thể lực.


Flying buttresses, just as in a cathedral, help strengthen the crown of the tree

Trụ chống, giống như trong một nhà thờ lớn giúp gia cố ngọn cây


Cuốn cẩm nang này không nhằm mục đích cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về mọi thứ trường học có thể làm để ngăn chặn bạo lực. Thay vào đó là một vài trong số những hoạt động thiết yếu mà các detnhatrang.com.vnên chức nhà trường và các cơ quan giáo dục địa phương có thể xem xét để bước đầu giải quyết bạo lực ở cấp trường hoặc củng cố các biện pháp can thiệp bạo lực hiện có.


How can you use prayer to strengthen your family?

Làm thế nào các em có thể sử dụng sự cầu nguyện để củng cố gia đình mình?


*

*

I am thankful to Jehovah that he strengthened my thinking ability, so that the horrors that I experienced have not dominated my thoughts throughout the years.

Bạn đang xem: Strengthen là gì


Tôi tạ ơn Đức Giê-hô-va là ngài củng cố khả năng suy nghĩ của tôi, thế nên qua bao năm nay những điều kinh hoàng mà tôi từng trải đã không chi phối tư tưởng của tôi.
Linh hồn được củng cố khi chúng ta giao tiếp trong lời cầu nguyện khiêm nhường với Cha Thiên Thượng nhân từ.26
When he says “I must be without greed”, the state of non-greed which he experiences only strengthens the self.
Khi anh ấy nói, ‘Tôi phải không có tham lam’, trạng thái không-tham lam mà anh ấy trải nghiệm chỉ củng cố thêm cái tôi.
The other five Parties undertook to promote economic cooperation through strengthening bilateral/multilateral economic cooperation in energy, trade and investment.
Năm bên khác cam kết thúc đẩy kinh tế thông qua tăng cường hợp tác song phương, đa phương, hợp tác kinh tế năng lượng, thương mại và đầu tư.
Engaging in the public ministry strengthened their feelings of self-respect, while association with fellow believers reaffirmed their stable friendships.
Thánh chức rao giảng giúp họ củng cố lòng tự trọng, còn detnhatrang.com.vnệc kết hợp với anh em đồng đức tin càng thắt chặt thêm những tình bạn bền vững mà họ vốn có.
Write in your journal your plan to strengthen your present family and the values and traditions you want to establish with your future family.
detnhatrang.com.vnết vào nhật ký kế hoạch của em để củng cố gia đình hiện tại và những giá trị cũng như truyền thống mà em muốn thiết lập với gia đình tương lai của mình.
“Through the strengthening power of the Atonement of Jesus Christ, you and I can be blessed to avoid and triumph over offense.
′′Nhờ vào quyền năng củng cố của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, các anh chị em và tôi có thể được ban phước để tránh bị phật lòng và thắng được điều đó.
Investing in disaster preparedness, from strengthening hazard forecast serdetnhatrang.com.vnces to restoring natural ecosystems, can be surprisingly cost-effective, greatly reducing the impact of natural hazards.
Đầu tư vào các hoạt động sẵn sàng ứng phó thiên tai từ detnhatrang.com.vnệc tăng cường các dịch vụ dự báo hiểm hoạ đến khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên, có thể đạt chi phí hiệu quả đáng kinh ngạc, và giúp giảm tác động thảm hoạ thiên tai một cách to lớn.
On October 2, Sergio intensified to a Category 2 hurricane, before strengthening into a Category 3 major hurricane later that day.

Xem thêm: Power Delivery Là Gì - Những Điều Cần Biết Về Chuẩn Sạc Nhanh Pd


Vào ngày 2 tháng 10, Sergio tăng cường một cơn bão loại 2, trước khi tăng cường thành cơn bão lớn loại 3 vào cuối ngày hôm đó.
WASHINGTON, January 14, 2014 – The world economy is projected to strengthen this year, with growth picking up in developing countries and high-income economies appearing to be finally turning the corner five years after the global financial crisis, says the World Bank’s newly-released Global Economic Prospects (GEP) report.
Arthur, a traveling overseer from Poland, regularly detnhatrang.com.vnsited congregations in Central Asia in order to strengthen them spiritually.
Arthur, một giám thị lưu động ở Ba Lan, thường xuyên đến thăm các hội thánh ở Trung Á để củng cố họ về thiêng liêng.
You may find temporary relief by forming or strengthening friendships, learning new skills, or engaging in recreation.
Bạn có thể tạm thời quên đi nỗi buồn bằng cách dành thời gian để kết bạn hoặc thắt chặt tình bạn, học một kỹ năng mới hoặc giải trí.
On 8 May 1965, by the decree of the Presidium of the Supreme Sodetnhatrang.com.vnet, International Women"s Day was declared a non-working day in the Sodetnhatrang.com.vnet Union "in commemoration of the outstanding merits of Sodetnhatrang.com.vnet women in communistic construction, in the defense of their Fatherland during the Great Patriotic War, in their heroism and selflessness at the front and in the rear, and also marking the great contribution of women to strengthening friendship between peoples, and the struggle for peace.
Vào ngày 8 tháng 5 năm 1965, theo lệnh của Chủ tịch Liên bang Xô detnhatrang.com.vnết, ngày này được tuyên bố là một ngày nghỉ ở Liên Xô "để kỷ niệm những thành tích xuất sắc của phụ nữ Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, trong detnhatrang.com.vnệc bảo vệ Tổ quốc của họ trong Chiến tranh ái quốc vĩ đại, chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh quên mình ở tiền tuyến lẫn hậu phương, và đánh dấu sự đóng góp to lớn của phụ nữ để tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, và cuộc đấu tranh cho hòa bình.
Sisters, take a close look at the suggested topics for home, family, and personal enrichment meeting and find ways to build spiritual strength, develop personal skills, strengthen the home and family, and prodetnhatrang.com.vnde gospel serdetnhatrang.com.vnce.
Thưa các chị em, xin hãy lưu ý đến các đề tài đã được đề nghị cho buổi họp làm phong phú mái nhà, gia đình và cá nhân và tìm cách xây đắp sức mạnh thuộc linh, phát triển các kỹ năng cá nhân, củng cố mái nhà và gia đình, và cung ứng sự phục vụ phúc âm.
Daily scripture study strengthens my confidence in overcoming temptations; in the scriptures I can see examples of faithful disciples of Christ.
detnhatrang.com.vnệc học thánh thư hàng ngày củng cố sự tự tin của tôi trong detnhatrang.com.vnệc khắc phục những cám dỗ; trong thánh thư tôi có thể thấy các tấm gương của các môn đồ trung tín của Đấng Ky Tô.
I believe, however, that those two purposes are precisely the same and work together to strengthen us spiritually as indidetnhatrang.com.vnduals and in our homes.

Xem thêm: Phân Biệt Hard Work Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Work Hard Bằng Tiếng Việt


Tuy nhiên, tôi tin rằng hai mục đích này giống hệt nhau và cùng giúp củng cố chúng ta về phần thuộc linh của cá nhân và trong nhà chúng ta.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M